Kasinokolikkopelit.com pyrkii tarjoamaan ahkeralle ja sitoutuneelle yleisölle ainutlaatuisen ja luotettavan arvion kasinomaailman tapahtumista. Sivustolla panostetaan ajankohtaisiin uutisiin kasinomaailmaan liittyen. Arvostelut tehdään analyyttisesti ja oikeaa rahaa käyttäen, jotta arvostelut perustuvat todellisiin kokemuksiin.

Toimitukselliset Periaatteet

Alla näet kaikki sivuston toimintaa ohjaavat käytännöt ja periaatteet.

1. Vastuullisuus ja vastuu sisällöstä

Sivustomme toimittajat ottavat vastuun kaikista Kasinokolikkopelit.comin sivustolla julkaistuista teksteistä. He ovat sitoutuneet takaamaan toimituksellisen laadun omalla laadunhallintaprosessillaan, jossa julkaistava teksti käydään läpi usean eri lukijan toimesta ennen kuin se julkaistaan.

Säilytämme kaikki julkaistut artikkelit kokonaisuudessaan ja takaa kaiken julkaistun sisällön pitkäaikaisen säilymisen myös erillisessä pilvipalvelussa.

2. Toimituksen riippumattomuus ja eheys

Kirjoittajat tekevät päätöksensä sivustolle toimitetuista ehdotuksista laadun ja relevanssin perusteella ja ottavat täyden vastuun päätöksistään.

Kasinokolikkopelit.comilla on kaupallisia intressejä siinä mielessä, että se saa komissiota yhteistyökumppaneiltaan. Kirjoittajat ovat sitoutuneita tästä huolimatta arvioimaan yhteistyökumppaneidemme tuotteita rehellisesti ja jakamaan kokemuksensa avoimesti ja ilman ennakkosensuuria.

3. Toimituksen luottamuksellisuus

Kasinokolikkopelit valitsee julkaistavat artikkelit kaksinkertaisen tarkistuksen kautta. Kirjoittamiamme artikkeleita ei koskaan jaeta muiden sivustojen ylläpitäjille paitsi kirjoittajien suostumuksella.

4. Arvostelijat

Kasinokolikkopelit.comin kirjoittajien ja muiden työntekijöiden valintaprosessi tehdään aina pitkän rekrytointiprosessin kautta. Jokainen kirjoittaja saa itse päättää, haluaako hän kirjoittaa sivustolle omalla nimellään vai anonyymisti.

5. Yleiset toimituskäytännöt

Kasinokolikkopelit pyrkii takaamaan kirjoittajille, lukijoille, arvioijille ja kaikille muille asianosaisille mahdollisimman suuren avoimuuden sekä laadukkuuden kaikessa sisällössään.

6. Kirjoittajuus ja vastuu

Kaikki Kasinokolikkopelit.com sivustolla julkaisttut tekstit ovat kirjoittajiensa ja sivuston vastuulla. Kaikki sisältö jota sivustolla julkaistaan, kuuluu tekijänoikeuksiltaan sivustolle, ei yksittäisille kirjoittajille ellei muuta sovita.

7. Eturistiriidat

Kirjoittajien on ilmoitettava kaikista asiaankuuluvista taloudellisista tai muista kuin taloudellisista eturistiriidoista sillä hetkellä, kun he toimittavat artikkelinsa julkaistavaksi Kasinokolikkopelit.comiin. Eturistiriitoja koskevat ilmoitukset julkaistaan työn ohessa, jotta lukijat saavat niistä tiedon.

8. Julkaistun aineiston eheyden varmistaminen: epäily julkaisuvirheestä

Jos lukijat, arvioijat tai muut tahot esittävät vakavia epäilyjä Kasinokolikkopelit.comissa julkaistujen teosten käytöksestä, pätevyydestä tai raportoinnista, sivustomme toimittajat ottavat aluksi yhteyttä kirjoittajiin ja antavat heille mahdollisuuden vastata epäilyihin.

Jos vastausta ei pidetä tyydyttävänä, toimittajat vievät asian asianmukaiselle institutionaaliselle tasolle. Toimittajat voivat itse päättää peruuttaa artikkelin, jos he ovat vakuuttuneita siitä, että on tapahtunut vakava väärinkäytös.

Toimittajat vastaavat kaikkiin lukijoiden, arvioijien tai muiden toimittajien esittämiin väitteisiin tai epäilyihin tutkimuksen tai julkaisemisen väärinkäytöksistä. Yleisesti ottaen he tunnustavat kollektiivisen vastuun kirjoituksistaan ja toimivat aina, kun he saavat tietää mahdollisesta väärinkäytöksestä, mikäli mahdollista.

9. Kriittisen keskustelun edistäminen

Kasinokolikkopelit suhtautuu myönteisesti lukijoiden kritiikkiin lehdessä julkaistuja tekstejä kohtaan ja toimii kritiikin mukaisesti, mikäli kritiikki esitetään riittävän ajoissa.

Alkuperäisten tekstien kirjoittajille annetaan mahdollisuus vastata keskustelun edistämiseksi edelleen. Kaikki kritiikit, jotka antavat aihetta epäillä väärinkäytöksiä, tutkitaan tarkemmin, vaikka ne saapuisivat pitkän ajan kuluttua julkaisemisesta.

10. Päätös arvostelusta

Kasinokolikkopelit.comin toimittajat voivat hylätä artikkelin ilman vertaisarviointia, jos sen katsotaan olevan lukijoiden kannalta epäolennaista tietoa tai jos se on laadultaan huono. Tämä päätös tehdään oikeudenmukaisella ja puolueettomalla tavalla, ja päätöksenteossa käytetyt perusteet ilmoitetaan selvästi kirjoittajalle.

11. Toimituksellinen päätöksenteko

Kasinokolikkopelit.comin toimittajat takaavat, että julkaisuja koskevat päätökset ovat mahdollisimman oikeudenmukaisia ja puolueettomia.

12.  Toimitusprosessit

Kaikki toimitukselliset prosessit tehdään selviksi verkkosivujen kirjoittajille suunnatuissa tiedoissa, joissa kerrotaan, mitä kirjoittajilta odotetaan, minkä tyyppisiä artikkeleita julkaistaan ja miten sivusto käsittelee tekstejä. Kaikki toimittajat tuntevat täysin sivuston toimintaperiaatteet, vision ja laajuuden. Lopullinen vastuu kaikista päätöksistä on päätoimittajilla.

Kaikkien sivustollamme julkaistujen artikkelien on tarjottava asiaankuuluvaa, täsmällistä ja lukijaan aidosti hyödyllistä taustatietoa. Artikkelissa on aina annettava mahdollisimman monipuolinen kuva käsiteltävästä aiheesta.

Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata artikkelia toimituskäytännön ja -määrittelyjen mukaiseksi ja hylätä artikkelin, jos toimituksemme ei hyväksy sitä julkaistavaksi. Artikkelin tekijänoikeudet ovat Kasinokolikkopeleillä.

Lisätiedot

Kirjoittaja: Saara | kasinokolikkopelit.com